Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna       Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia, proponowanym studentom zainteresowanym pogłębianiem wiedzy są studenckie Koła Naukowe. W ramach naszego Wydziału działa szereg sekcji Kół Naukowych, których działalność buduje obraz życia akademickiego Wydziału.

Koła naukowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców naszego Wydziału. Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani sprawdzeniem swojej wiedzy w praktyce, chcących zrealizować często swój pierwszy autorski projekt. To właśnie od aktywności takich Studentów zależy obraz życia naukowego i akademickiego Naszego Wydziału!

Poszczególne Sekcje realizują różnorodne i zróżnicowane tematycznie formy działalności pozwalających każdemu Studentowi znaleźć właściwy dla niego kierunek naukowego rozwoju. Głównym celem działalności Kół jest praca naukowa zazwyczaj związana z poszczególnymi kierunkami dyplomowania prowadzonymi na Wydziale co stwarza możliwość lepszego poznania realizowanej tematyki.

Koła Naukowe organizują obozy naukowe w Polsce jak i za granicą,
tworząc grupę Studentów w której więzy przyjaźni utrzymują się często przez wiele lat.

Wynikiem działalności Sekcji Kół Naukowych jest Wydziałowa Sesja Kół Naukowych organizowana co roku na naszym Wydziale. Są one podsumowaniem działalności naukowej studentów zrzeszonych w kołach i sposobem wymiany myśli, poglądów i dyskusji. W ramach sesji wydawane są materiały zawierające streszczenia wszystkich referatów oraz podstawowe informacje o kołach. Organizowane Sesje to także konkurs referatów i posterów. Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość prezentacji swoich referatów w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych oraz możliwość prezentacji swojego dorobku naukowego w formie publikacji wydawanych w recenzowanych zeszytach naukowych. Laureaci biorą również udział w sesjach wyjazdowych w innych ośrodków akademickich.

Zapraszam wszystkich studentów do udziału w pracach poszczególnych Sekcji Kół Naukowych Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji!

Opiekunowie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska:
prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński
dr inż. Andrzej Gruchot
dr inż. Jacek Florek