deutschenglish
» strona główna

PARTNERZY PROJEKTU

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie należy do najważniejszych uczelni rolniczych w Europie Wschodniej i jest jedną z największych i najstarszych uczelni rolniczych w Polsce. Od 54 lat jest samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną. Wcześniej przez 63 lata stanowił część Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie liczy 7 wydziałów, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, 12 kierunków studiów i 23 specjalności, na których kształci się ponad 10.000 studentów. Kadra naukowo dydaktyczna liczy 753 nauczycieli akademickich, w tym 140 profesorów. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji powstał w 1992 roku po przekształceniu w jedną jednostkę Wydziału Melioracji Wodnych oraz Oddziału Geodezji Urządzeń Rolnych. Wydział prowadzi studia na kierunkach: inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria wodna, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz geodezja i kartografia (specjalności: geodezja rolna, wycena nieruchomości). Na stacjonarnych studiach kształci się obecnie ponad 2.400 studentów. Oba kierunki zarejestrowane są w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), co umożliwia absolwentom uprawianie zawodu poza granicami kraju bez konieczności nostryfikacji dyplomu.
Od 1990 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych i badawczych: PHARE, TEMPUS, Jean Monet, Leonardo da Vinci, 5. i 6. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, a także w akcjach Programu COST.

Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego Turyngia

Ministerstwo Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego Turyngia powstało w 1995 r. w wyniku połączenia Ministerstwa Rolnictwa z Ministerstwem Środowiska. Dzieli się na 5 Wydziałów oraz 36 Referatów i zatrudnia 300 pracowników.
Zadaniem Ministerstwa jest opracowywanie regulacji prawnych niższego stopnia dla realizacji ustawodawstwa oraz opracowywanie merytoryczne nowych regulacji prawnych.. Ministerstwo to odgrywa w Turyngii bardzo ważna rolę jak chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, gdyż jest w tym zakresie organem administracyjnym wyższego stopnia. Jest również jednostką wdrażającą dla wielu programów UE, w tym dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto, pracownicy Ministerstwa posiadają bardzo duże doświadczenia szkoleniowe.

Ze względu na podobieństwo Małopolski i Turyngii, regiony te współpracują ze sobą od 1999 roku a szczególnymi sukcesami tego partnerstwa są przedsięwzięcia związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, szkolenia z zakresu edukacji interkulturalnej i regionalnej, czy współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym a Uniwersytetem w Erfurcie, który obok instytutu Maxa Plancka jest jednym z najstarszych i najbardziej cenionych ośrodków akademickich Turyngii.

Ponadto, Turyngia posiada infrastrukturę nowoczesnych laboratoriów, instytutów badawczo-rozwojowych, której pracownicy we współpracy międzysektorowej z praktyką są autorami wiodących rozwiązań technologicznych, szczególnie z zakresu life science.
Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król