deutschenglish
» strona główna

PROJEKT

Celami projektu było udoskonalenie jakości kształcenia zawodowego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, na wszystkich poziomach - od studiów licencjackich, magisterskich, po studia podyplomowe i kształcenie ustawiczne, a także zacieśnianie współpracy międzynarodowej Wydziału z niemieckimi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi.

Projekt wyszedł naprzeciw zarówno potrzebie konfrontacji wiedzy praktycznej Beneficjentów w przedmiotowym zakresie z praktyką, jak i potrzebie rozwoju ich warsztatu dydaktycznego. Zapoznanie Beneficjentów z praktycznymi działaniami na rzecz realizacji Ramowej Dyrektywy Wodnej UE wpłynęło pozytywnie na jakość przekazywanej wiedzy - głównie poprzez poznanie konkretnych przykładów nowoczesnych rozwiązań, technologii itp. Równocześnie konfrontacja z warsztatem i metodologią pracy dydaktycznej pracowników uczelni wyższych w Turyngii miała wpływ na podniesienie kwalifikacji zawodowych Beneficjentów jako nauczycieli akademickich.

Realizacji celów projektu służyły następujące elementy:
  • Prezentacja zagadnień praktycznych dotyczących wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Turyngii w ramach szkoleń i spotkań w Ministerstwie Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska Kraju Związkowego Turyngia.
  • Zapoznanie Beneficjentów z działalnością dydaktyczną oraz metodologią i programami nauczania w przedmiotowym zakresie w wybranych uczelniach wyższych w Turyngii.
  • Szkolenia i spotkania w instytucjach branżowych.
  • Szczegółowe zapoznanie uczestników z 'codzienną niemiecką praktyką' wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Turyngii na przykładzie wybranej gminy.
  • Szkolenia i spotkania dotyczące wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w ujęciu regionalnym.

Dzięki udziałowi w projekcie, Beneficjenci odnieśli dodatkowe korzyści, nawiązując kontakty z przedstawicielami świata nauki i praktyki z Niemiec oraz zapoznając się w sposób kompleksowy z zasadami prowadzenia nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Niemczech, spójnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Zdobyte doświadczenia stanowią ważny impuls również dla pracy naukowej - nie pozostającej bez wpływu na jakość działalności dydaktycznej, a więc także na kwalifikacje zawodowe.

Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król