deutschenglish
» strona główna

SPOTKANIA Z BENEFICJENTAMI

W dniu 01.08.2008 r. odbyło się spotkanie z osobami z obydwu grup uczestniczących w programie wymiany w Turyngii. W trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom korzyści płynące z udziału w projekcie, program wymiany, oraz informacje dotyczące kwestii formalnych.

Pan Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Pan Prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik - Przewodniczący Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych WIŚiG przedstawili pozytywne efekty uczestnictwa w projekcie.

Szczególną uwagę zwrócili na możliwość zdobycia cennej wiedzy specjalistycznej oraz informacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań technologicznych, stosowanych w gospodarce wodno-ściekowej w Turyngii. Jako istotną kwestię podkreślili również możliwość zapoznania się z niemieckimi rozwiązaniami i uregulowaniami prawnymi związanymi z Ramową Dyrektywą Wodną UE. Jako kolejne korzyści płynące z udziału w projekcie podkreślili nawiązanie kontaktów z przedstawicielami świata nauki i praktyki z Turyngii oraz zapoznanie się z nowoczesnymi zasadami prowadzenia nowoczesnej gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich.

Pan Prof. Radecki-Pawlik wyraził przekonanie, iż pogłębiona wiedza i umiejętności praktycznie beneficjentów zdobyte podczas wyjazdu, pozwolą Wydziałowi na poszerzenie oferty edukacyjnej dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Pan dr inż. Jacek M. Pijanowski - kierownik i inicjator przedmiotowego projektu - przedstawił następnie genezę projektu, program wymiany oraz organizacje przyjmujące. Pani inż. Halina Stachura - Sekretarz projektu, przedstawiła z kolei uczestnikom informacje nt. koniecznych do wypełnienia dokumentów oraz obowiązujących terminów.

 

Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król