deutschenglish
» strona główna

UCZESTNICY

Dr inż. Stanisław Bacior
Absolwent kierunku Geodezji i Kartografii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Magisterskiego Studium Pedagogicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej. Obronił pracę doktorską na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskał uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
Działalność zawodowa na UR - asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich. Odbył staż asystencki w Katedrze Geodezie a Pozemkovych Uprav, Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze.
Autor ponad 30 publikacji naukowych.
Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, oddziaływaniem inwestycji liniowych na grunty rolne, a także prac geodezyjnych związanych z kształtowaniem przestrzeni rolniczej.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Dr inż. Przemysław Baran
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie: asystent w Katedrze Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego.
Dorobek naukowy stanowią prace poruszające problematykę stateczności budowli ziemnych, filtracji i odkształcalności ośrodka gruntowego ze szczególnym uwzględnieniem metod komputerowych.
Działalność naukowa obejmuje matematyczne modelowanie zjawisk zachodzących w budowlach ziemnych i w podłożu gruntowym, z wykorzystaniem numerycznych technik obliczeniowych.
Dr inż. Tomasz Bergel
Absolwent Inżynierii Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (1997 r.) - specjalizacja: wodociągi i kanalizacje. Działalność zawodowa w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (1997-98) oraz na UR w Krakowie: na etacie asystenta, a od roku 2006 adiunkta w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.
Autor lub współautor ok. 40 opublikowanych prac naukowo-badawczych z zakresu analizy czynników wpływających na: wielkość zużycia wody i objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich, wielkość strat wody wodociągowej, skuteczność działania wiejskich oczyszczalni ścieków, optymalizację rozwiązań i kosztów budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Autor lub współautor 20 opracowań projektowych, ekspertyz i opinii technicznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Sekretarz Krakowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (od 2003 r.). Przewodniczący Koła PZITS przy UR (od 2001 r.). Za działalność stowarzyszeniową odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZITS. W latach 1999-2001 kierownik organizacyjny cyklu seminariów szkoleniowych dla pracowników samorządowych woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego nt. "Infrastruktura sanitarna wsi". Sekretarz Komitetu Organizacyjnego trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Technicznych z cyklu "Ochrona jakości i zasobów wód".
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej wyróżniony nagrodą indywidualną III? Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dr inż. Andrzej Bogdał
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, kierunku Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Za pracę magisterską wyróżniony przez Naczelną Organizację Techniczną nagrodą im. prof. Franciszka Hendzla.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie, od 1998 r., najpierw na stanowisku asystenta, od 2005 r. adiunkta Katedrze Melioracji i Kształtowania Środowiska. Autor lub współautor 24 artykułów naukowych (w tym 5 w języku angielskim), z których większość to opracowania oryginalne, oparte na wynikach z własnych badań terenowych i laboratoryjnych. Dotyczą one głównie zagadnień związanych z jakością wód powierzchniowych i opadowych, hydrologią małych zlewni rolniczych, oraz bioinżynieryjną obudową cieków. Ponadto na jego dorobek składa się około 30 niepublikowanych projektów i ekspertyz dotyczących rekultywacji i zagospodarowania gruntów powiertniczych, odwodnienia boisk sportowych, regulacji stosunków powietrzno-wodnych w glebie oraz oceny stanu zagęszczenia modernizowanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Nidy, Sanu i Breń. W latach 1998-2001 był głównym wykonawcą w projekcie KBN, a od 2007 r. uczestniczy w grancie rozwojowym MNiSzW. Trzykrotnie był współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu ENVIRO oraz brał czynny udział w 10 konferencjach krajowych i zagranicznych.
Od 2000 r. jest członkiem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT. W latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich kierunku Inżynieria Środowiska.
Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową SITWiM NOT oraz 2-krotnie nagrodą Rektora UR. Jest opiekunem sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska działającej przy Kole Naukowym Inżynierii Środowiska.
Dr inż. Piotr Bugajski
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Działalność zawodowa na UR, w Zakładzie Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji na stanowisku asystenta, od 2006 r. na stanowisku adiunkta. Autor lub współautor 40 opublikowanych prac naukowo-badawczych oraz kilku opracowań i ekspertyz z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich, z czego 7 opublikowano na liście czasopism z Journal Citation Reports. Uczestniczył czynnie w 16 konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Zainteresowania badawcze dotyczą odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na terenach wiejskich, a w szczególności problematyki funkcjonowania małych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Skarbnik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych koła nr 9 przy Uniwersytecie Rolniczym. W 2007 roku odznaczony został srebrną odznaką honorową PZITS. W roku 2008 otrzymał Nagrodę Indywidualną IIIo Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
Dr inż. Krzysztof Chmielowski
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Działalność zawodowa w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "EKOWOD" S.A. jako inżynier budowy, w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym "PEKUM" w Krakowie, jako inżynier budowy, a obecnie na UR, jako asystent w Katedrze Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.
Główna tematyka badawcza dotyczy odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na terenach wiejskich, a w szczególności problematyki funkcjonowania małych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dr inż. Mariusz Cholewa
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W latach 2000-2001 ukończył na Politechnice Krakowskiej studium pedagogiczne przygotowujące do pracy dydaktycznej.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie, na stanowisku asystenta w Katedrze Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego od 1999 roku.
Dorobek naukowo - badawczy obejmuje kilka artykułów i opracowań związanych z możliwościami wykorzystania odpadów powęglowych oraz geosyntetyków w budownictwie ziemnym.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania są nasypy hydrotechniczne budowane w technologii gruntu zbrojonego dla zabezpieczenia przed nadmiernymi deformacjami na terenach szkód górniczych oraz utylizacja odpadów powęglowych w budownictwie hydrotechnicznym z wykorzystaniem geosiatek jako poziomego zbrojenia. Brał udział w organizacji seminariów naukowych oraz prezentacji dorobku naukowo-dydaktycznego Katedry.
brak zdjęcia Dr inż. Alina Czura
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na kierunku Biotechnologia stosowana oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Słuchacz dziennych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie: stanowisko pracownika Biura Koordynatora ds. Projektów Międzynarodowych w Ramach UE, działającego przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.
Zainteresowania zawodowe dotyczą zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych na badania naukowe i zarządzaniem projektami, a także szeroko pojętej biotechnologii środowiskowej i rolniczej.
Dr inż. Marian Długosz
Absolwent Wydziału Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie: na stanowiskach asystenta (1971-80), adiunkta (od 1980 r.) i starszego wykładowcy (od 2003 r.). W latach 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR. W latach 1991-1992 był stażystą Politechniki Federalnej w Zurychu.
Autor lub współautor ponad 35 prac naukowych opublikowanych oraz około 70 prac naukowo-badawczych, ekspertyz i opinii. Opracowania te obejmują tematykę z zakresu: dynamiki zwierciadła wody i jego wpływu na przyległe tereny, wpływu rozwoju wodociągów wiejskich na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, optymalizacji kosztów eksploatacji systemów wodociągowych, zabezpieczenia przeciwpożarowego w wodociągach.
Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, skarbnik Oddziału Krakowskiego. Członek Zarządu Głównego PZITS. Rzeczoznawca PZITS i SITWM w zakresie wodociągów i kanalizacji. Przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP i v-ce prezes Zarządu Uczelnianego ZNP. Przewodniczący Komisji Konkursów i Nagród przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT. Otrzymał szereg nagród Rektora UR za prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Laureat "Nagrody Zespołowej Miasta Krakowa" w dziedzinie Nauki i Techniki.
brak zdjęcia Dr inż. Jacek Florek
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie: stanowisko asystenta, następnie adiunkta w Katedrze Inżynierii Wodnej.
Zainteresowania naukowe: procesy morfologiczne w korytach rzek i potoków: transport rumowiska wleczonego, opory przepływu koryta wielkiej wody w rzekach i potokach górskich, badanie warunków stabilności dna.
Dr inż. Jacek Gniadek
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji - kierunek Geodezja i Kartografia. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
Działalność zawodowa w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym i Kartograficznym w Miechowie, oraz w UR, na stanowisku asystenta naukowo- dydaktycznego w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich.
Na dorobek naukowy składają się liczne publikacje poświęcone ocenie struktury przestrzennej gruntów oraz automatyzacji analizy rozłogu gospodarstw rolnych z wykorzystaniem mapy numerycznej.
Dr inż. Andrzej Gruchot
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na kierunku Inżynieria Środowiska.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie, w Katedrze Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, od 2004 roku na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego.
Autor lub współautor szeregu publikacji naukowo-badawczych, opublikowanych w materiałach międzynarodowych czasopism i konferencji mechaniki gruntów oraz utylizacji odpadów przemysłowych. Współautor szeregu opracowań naukowo-badawczych w zakresie możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych głównie do celów budownictwa drogowego. Specjalista w zakresie geotechniki, fundamentowania oraz wykorzystania odpadów przemysłowych do celów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem badań wytrzymałości na ścinanie i nośności.
Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Geotechniki Oddział Małopolska.
Mgr inż. Krystyna Kaczmarczyk
Absolwentka Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego, na specjalizacji: ekonomika produkcji rolniczej.
Działalność zawodowa w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie oraz na UR, jako pracownik dziekanatu Wydziału Rolniczego z Oddziałem Technologii Żywności. Od 2004 roku pełni funkcję Kierownika Dziekanatu Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.
Za swój czynny udział w licznych pracach na rzecz Wydziału i Uczelni została wielokrotnie wyróżniona nagrodą JM Rektora UR.
Dr inż. Grzegorz Kaczor
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie (1993). Działalność zawodowa na UR w Krakowie: stanowisko asystenta i adiunkta w Katedrze Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji, przekształconej w 2007 r. w Katedrę Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej.
Dorobek naukowo techniczny obejmuje 53 publikacje naukowe (w tym 8 na liście filadelfijskiej) poruszające zagadnienia związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z osiedli wiejskich, a w szczególności wpływem wybranych czynników na ilość i nierównomierność odpływu ścieków z kanalizacji wiejskich.
Aktualnie zainteresowania naukowe związane są z problematyką wpływu wód przypadkowych i infiltracyjnych na pracę wiejskich oczyszczalni ścieków.
Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, zastępca przewodniczącego Koła PZITS przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Trzykrotny Laureat Nagrody Indywidualnej III° Rektora UR w Krakowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski
Stopnie i tytuł naukowy: doktor nauk geograficznych (UJ, 1971), dr hab. nauk rolniczych w zakresie przyrodniczych podstaw organizacji rolnictwa (AR Kraków, 1977), profesor nauk rolniczych (1986).
Kierownik Katedry Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych na kierunku Geodezja i Kartografia AR/UR w Krakowie w latach 1980 - 2008. Prodziekan ds. Geodezji na Wydziale Melioracji i Geodezji (obecnie Inżynierii Środowiska i Geodezji) w latach 1978 - 1981.
Przewodniczący Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału PAN (od 1996).
Autor 210 prac naukowych, 10 podręczników i książek z zakresu gospodarki przestrzennej oraz kształtowania i waloryzacji obszarów wiejskich.
Prowadził wykłady w wielu ośrodkach uniwersyteckich w Europie, prezentował liczne referaty na międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych (m.in. ICC i FIG).
Dr inż. Bogusława Kwoczyńska
Absolwentka Wydziału Melioracji Wodnych Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie.
Działalność zawodowa na UR w Krakowie: na etacie naukowo-technicznym (1986-1989), następnie jako asystent naukowo-dydaktyczny (1989-2001) w Zakładzie Fotogrametrii i Fotointerpretacji . Od roku 2002 adiunkt w Katedrze Fotogrametrii i Teledetekcji. Autorka 20 artykułów opublikowanych na łamach Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz skryptu z "Fotogrametrii cyfrowej".
Zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania nowoczesnych metod fotogrametrycznych w pracach urządzeniowo-rolnych.
Opiekun sekcji fotogrametrii w Kole Naukowym Geodetów.

» więcej >>

Program: Uczenie się przez całe życie Copyright © Nowoczesne kształcenie akademickie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich,
Leonardo da Vinci - Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe (VETPRO)
Program: Uczenie się przez całe życie
Wydział Inżynierii Srodowiska i Geodezji 2007-2009, designed by Karol Król