Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Strona główna        
Projekt badawczy pn. "Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśro- dowiskowych" – N R14 004106 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rzeki i potoki górskie są dynamicznymi i zróżnicowanymi ekosystemami, a w ostatnich latach ich wykorzystanie miało charakter jedynie gospodarczy. Spowodowało to w głównej mierze degradację równowagi ekologicznej oraz przyspieszyło przebieg procesów morfologicznych.

Zgodnie z Ramowa Dyrektywą Wodną (RDW) w częściach wód uznanych za silnie zmienione i sztuczne należy dążyć do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego wód, a w pozostałych do dobrego stanu ekologicznego wód. Ma to być osiągnięte przez przebudowę budowli wodnych, tak aby stworzyć jak najlepsze warunki migracji i życia ryb i innych organizmów wodnych. W wyniku przegradzania rzek budowlami hydrotechnicznymi ciągłość ekosystemu rzecznego zostaje przerwana, co znajduje swe odbicie w strukturze zespołów ichtiofauny zasiedlającej rzekę. Tylko nieliczne gatunki prowadzą mało ruchliwy tryb życia, bytując na wąskim wyizolowanym obszarze. Wiele gatunków ryb odbywa bliższe lub dalsze wędrówki, które są niezbędne dla realizacji poszczególnych faz cyklu życiowego. Do odbycia tej wędrówki potrzebne jest przywrócenie ciągłości ekosystemu rzecznego. Służą do tego celu przepławki dla ryb.

Celem ogólnym projektu jest określenie warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławkach ekologicznych i dosto- sowanie ich wymiarów do możliwości ichtiofauny.

Cel projektu zostanie zrealizowany na podstawie przeprowadzonych pomiarów laboratoryjnych i symulacji numerycznych przepływu wody w przepławkach biologicznych.

Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśro- dowiskowych – N R14 004106 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.